Home

zurück

 

 

 

 

 

 

 

Düxer Klaaf

Jedeechte, Rümcher un Verzällcher us Kölle

 

 

De Vüjel sin fott!

Ich weiß och nit, wie ich drop jekumme ben. Ävver irjendswann dät ich merke, dat et ärch stell wor. Et wor nix ze höre, ußer enem Ruusche. Et dät ruusche, wie wann Wasser inständich en ener Leidung am fleeße wör. Söns nix. Un do ess et mir opjefalle.

Et sin kein Vüjel ze höre!

Nix wor am piepsche odder fleute. Kein Elster wor am tackere, kein Mösch am fiepe, kein Mäl am fleute. Nix. Bloß dat inständije Ruusche.

Et wor des morjens öm halver sechs, wie mir dat et eeschte Mol opjefalle ess. Dobei wor söns ald öm koot noh vier Uhr en Fleuterei em Jang, dat ich dovun waach wood. Diese Morje ben ich waach wode, weil ich nix jehoot hann – ußer däm Ruusche.

Ich wonne en Düx en enem jroße Hüserbock met enem riesije Bennehoff, wo Jädens un ander Jrönaanlage dren sin. Un do wonne och en janze Häd Vüjel: Mösche, Finke, Mäle, Elstere un ander Fedderdiercher. Un die maache jeden Dach ene herrliche Radau -  ald vum fröhe Morje aan. Dozwesche hööt un süht mer och Düvjer en alle Schatteerunge.

Ävver zick e paar Däch hööt mer kein Vüjelcher mih. Bloß dat vermaledeite Ruusche. Un dann feel et mir en.

Ald zick e paar Mond hatten se om Nohberhus esu en neumodische Antenn aanjebraht. Esu en jroße met vill draan un för UMTS. Dat muss mer hückzedaachs hann, domet alle Welt metenein ohne Droht tillefoneere kann. Och bruch mer dat för et Internet, domet jederein üvverall „online“ sin kann. Wat mer evvens esu bruch för en schöne bungkte Welt. Wä et bruch….

E paar Mond hatt sich nix jedonn. Et wor alles wie söns un de Vüjelcher däte mich jede Morje wecke. Dann eines Dachs wor et esu wick. Ene jroße wieße Livverwage stund op der Stroß un e paar Kääls wore aan der Antenn am hanteere. Der nöhkste Dach woren et ald zwei weiße Wage un e paar Kääls mih. Noh vier Däch woren se all widder fott – un dat Ruusche fungk aan.

Inständich, Dach un Naach. Nit laut, ävver ich kunnt et höre. Der janze Dach un de janze Naach jingk et „schschschsch“. Un dann wore se eines Morjens fott, de Mösche un Mäle, de Krole un Elstere – bloß de Duve sin noch do.

Af un aan hööt mer vörmeddachs noch ens e Fiepe odder e Fleute. Ävver nit lang, dann ess et widder stell. Ich jläuve, dat dann esu e Vüjelche noch ens bei uns vörbeikütt un nohhööt, ov et noch do ess – dat vermaledeite Ruusche. Un dann weed et widder stell.

Wie jesaht, bloß de Duve sin noch do. Et fröhch sich bloß, wie lang die dat noch ushalde. Dat Ruusche, wat mer der janze Dach un de janze Naach hööt – nit laut, bloß esu e inständich „schschsch“.

Ich well ming Vüjelcher widder hann!

© Alexander Stock                                           

 

18.03.2012

Ich weiß üvverhaup nit, wann et opjehoot hät. Irjendswann hann ich jemerk, dat dat Ruusche nit mih do ess!! Do muss doch verhaftich einer dat Dressdingen repareet hann. Wat soll ich sage? De Vüjel sin widder do! Jede Morje freue ich mich üvver et Fiepsche un Fleute en unsem Jade. Et Levve ess widder schön am Morje. Un jrad jetz, wo der Fröhling met Maach kütt. Nä, wat ess dat herrlich!

© Alexander Stock