Home

zurück

 

 

 

 

 

 

 

Düxer Klaaf

Jedeechte, Rümcher un Verzällcher us Kölle

 

 

Sommer en Kölle

Jedes Johr freut mer sich widder drop. Wann de lang, dunkle Ovende vörbei sin, ka'mer kaum noch drop wade. Zoeesch kütt jo ens et Fröhjohr met däm eeschte Jröns. Dat ess ald e Wunder, jedes Johr op eneuts. Un wann dann de Blömcher kumme, ein noh'm andere, weed et einem janz anders öm et Hätz. "Ävver em Mai, dann weed et widder jrön", heisch et en enem ahle Fastelovendsleed.

Wann dann der Mai do ess, freut mer sich op et nöhkste, wat dann endlich kumme soll: der Sommer. Der Sommer ess et Bess, wat mer hann. Dann weed et richtich wärm, mänchmol esujar öntlich heiß. Ich mach nit do wonne, wo et janze Johr övver Sommer ess. Wo Sommer ess, muss och Winter sin. Alles andere ess Dress! Jeden Dach deselve Temp'ratur, immer un iewich Sonnesching, dat ess doch langwielich. Nä, dat mach ich nit.

No wonne mer jo en Kölle, wo immer alles e Fitzelche anders ess wie woanders. Dat jilt och för der Sommer. Mänchmol ha'mer ald em Mai Sommer. Do jeit mer dann kapott, weil et ze fröh ess un der Balch sich noch nit op de Hetz enjestallt hät. Dann fällt em Sommer et mihts der Sommer us. Ovschüns, janz stemmp dat nit. En Kölle ka'mer sage, dat em Juli/Aujus immer Sommer ess. E Wettche?

Pass op!

Wann et em Juli odder Aujus esu wärm ess, dat mer zerlaufe künnt, dann ha'mer Sommer. Dann jeit mer en et Schwemmbad odder läht sich op en Wies un lieht der leeve Jott ene jode Mann sin. Et Bess ess dann, wann dann der Jrill anjeschmesse weed. Dann dobei noch e lecker Kölsch ov zwei - Hätz, wat wells de mih? Ävver jläuv et meer, noh zwei, et späds drei Däch weed dat all lästich un mer föhlt sich nit mih komod. De Sonn jeiht einem op der Zeijer, et Kölsch schmeck nit mih, weil mer et jeden Dach kritt, vum Jrillfleisch nit ze spreche. Dann freut mer sich op der Rän. Bes'e kütt. Dann well mer dat och nit mih.

Wann et em Juli odder Aujus feuch ess un zevill ränt, ha'mer och Sommer. Weil et dann heisch: "So'mer nit irjendswoherr fahre, wo et wärm ess?" Sühste, ene Kölsche hätt em Sommer immer Sommer, och wann keine Sommer ess.

Sommer en Kölle, un jitz meine ich dä richtije, wo et Sönnche laach un der Himmel blo ess, dat ess esu en Saach för sich. Et öffs weed et jo vill ze heiß. Un feuch. Wer et an der Lung hätt un söns kaum Luff kritt, dä jeit em kölsche Sommer kapott. De Feuchte läht sich op der Odem, dat et en Ploch ess. Ävver wä e Levve lang en Kölle jeläv hät, hät domet kein Moleste un dä kütt övverall zeräch.

Ich weiß noch, wie ich 1993 övver Pingste en Singapur wor. Kunnt ich jo jot hinfleje, weil ming Firma dat bezahlt hatt. Ich hädden do kein Nüssele för jehatt. Wie ich op däm Flochhave ankom, daach ich esu bei meer, dat et doch ja nit esu feuch wör, wie mer et immer hööt. Ich han bloß ei Deil övversinn. Ich wor noch em Huus dren.

Wie dann de Pooz opjing un ich an de Luff kom, trof et mich wie ene Bletz. Dat ess jo hee wie en Kölle, bloß 20 Jrad wärmer. Dä! Un vun do aan hatt ich kein Probleme mih met der feuchte Luff, weil ich dat ald vun derheim kannt.

Esu ka'mer met Foch un Rääch behaupte, wä dä kölsche Sommer övversteit, dä övversteit alles.

© Alexander Stock