Home

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Düxer Klaaf

Jedeechte, Rümcher un Verzällcher us Kölle

 

 

Finster för der Zoch

Et wor ens widder Rusemondaach. Ess et Levve nit schön?

Dismol ha’mer uns am Chlodwichplatz opjestallt. Noh un noh un einer noh’m andere däten de Kamerade do opschlage. Der Harald, der Lothar, der Will un der Ress vun däm Schmölzje. Eijentlich wor et wie immer. Nä, wad, nit janz. Em Jäjensatz zom Johr dovör wor et Wedder herrlich! Et Sönnche dät hell schinge un jenau esu hell wor uns Stimmung.

Irgendseiner saht: „Sid ens stell. Do bovven dat Fräuche well jet vun uns.“ Dat wor richtich. De Frau do bovven em Finster en der eeschte Etaasch reef: „Wann ehr wollt, künnt ehr bei mich eropkumme. Hee künnt ehr üch opwärme bes et lossjeit!“

Mer hann nit lang övverlaht un sin bei die nette Frau en de eeschte Etaasch eropjeklomme. Mer woodte met Schnettcher, Kaffe, Cola, Wasser un Kölsch versorch. „Wann ehr wollt, dann künnt ehr dat Finster noh’m Chlodwichplatz ushange.“

Dat Finster dät wirklich jet störe. Et jingk üvver de janze Breid vun däm Wonnzemmer. Ohne dat Finster wör dä Opwärmplatz jenau richtich jewäs. Met e paar Mann wor dat Problem flöck us der Welt. Mer hatte wal jet Arbeid, ävver et doo’ten nit lang un mer hatte dat schwere Finster en der Flur jestallt. Dat wor der doch jet! Mer hatte ene herrliche Bleck us däm Finster erus op der Chlodwichplatz. Schnettcher jov et, et Kölsch wor lecker un et Bess wor der schön saubere Klo, an däm mer nit aanstonn moht.

Lantsam kom de Zick, dat der Rusemondaachszoch lossjonn sollt.

Mer dauten uns noch e letz Schnettche en de Muul, et wood noch e letz Jlas Kölsch jedrunke un et jingk noch ens et letzte Mol op der Abtrett. Dann däte mer uns adich bei der nette Frau bedanke, sahten „Adschüs“ un jingke me’m Zoch loss. Die nette Frau hatt uns noch nohjerofe: „Wann ehr em nöhkste Johr widder hee om Opstellplatz sid, dann künnt ehr jän widder bei mich eropkumme!“

Mer woren ald en Zick me’m Zoch ungerwähs, do saht einer: „Dat wor der doch ens ene richtich schöne Opstellplatz.“ Do saht ene andere: „Oh jömmich! Dat met däm Treffe em nöhkste Johr bei der Frau kanns de deer ald aan der Hot steche. Mer hann dat Finster verjesse! Dat steit wal noch em Flur un die Frau em Durchzoch!“ Dat leet uns kein Rauh!

Unse Baas wor dann e paar Däch späder bei die Frau jejange un hatt ene jroße Blomestruuß metjenomme. Dann hatt’e sich entschöldich un sich noch ens janz adich bedank.

Ov et dat wor odder ov die Frau bloß en nette Frau wor, wer weiß et schon? Ävver em nöhkste Johr durfte mer widder op de eeschte Etaasch, för uns vör dem Rusemondaachszoch jet wärm ze halde. Un dismol ha’mer dat Finster dren jeloße!

© Helmut Bierfert