Home

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Düxer Klaaf

Jedeechte, Rümcher un Verzällcher us Kölle

 

 

Bausatz

Et jitt för alles ene Bausatz!

Ich jonn jän enkaufe. Ich jonn jän en ene Supermaat! Do künnt ich mich ene janze Dach dren ophalde un lore, wat et all jitt. Ävver ich darf nit!

Ming Frau well allein enkaufe. Ich darf nit metjonn, weil ich se „hemme“. Wat esuvill heiß wie, ich kömmere mich zevill öm Saache, die mich nix aanjonn. Dobei säht se söns immer, ich sollt mich doch ens öm dit odder dat kömmere. Dä Fraulück ka’mer nix rääch maache, ich sagen et üch!

Ich well ävver nit unjerääch sin. Sei scheck mich doch ald ens jet kaufe. Nämblich dann, wann se jrad widder heimjekumme ess un merk, dat se jet verjesse hät. Dann ben ich „et Liebche“, der „Schatzemann“ odder et „Hasenhasi“ – un dann darf ich dat enkaufe, wat sei verjesse hät. Ävver bloß dat - un nix andersch!

Dise Meddach wore minge Augetrus un ich en der Weetschaff, för jet ze müffele. Sei hatt kein Loss för ze koche un ich hatt vill Loss för erus ze jonn. Dat trof sich jot! Alsu, op de Düxer Freiheit en de Weetschaff op der Eck un „Murre jestuv met Mettwoosch“ erenjedaut! Lecker – un dann noch e Kölsch op zwei. Dä Mondaach wor em Lut!

Noh’m Esse dät ming Frau mich froge, wat ich dann des ovends jän hätt. Och, esu en Froge kann ich jot verdrage! Do kanns de bloß Fähler maache un am Engk bes do et Schold, wann et ehr nit schmeck. Ävver ich sohch och en Schangks, ens widder enkaufe ze jonn. Jot, mi Altarjeschenk jingk met – ävver besser wie ja nix. Mir alsu eren en dä jroße, schöne un helle Supermaat!

Mir jingke de Auge övver un et Kennwasser leet och nit lang op sich wade. Jot, dat mer allebeids satt wore. Dann käuf mer bloß dat, wat huhnüdich ess. Esu sage all die schlau Lück en der Äujelskess un en der Zeidung. Et kunnt nix scheif jonn!! Mir zwei sträuvten durch de Jäng un lo’ten he un do. Nä, wat et nit all jitt!

Mir däten och jet enkaufe: jet jrovve Teewoosch vun der Firma met dä Windmöll. Nä, Kies hatte mer noch jenoch, ävver jet Hirringsschlot em Döppe - hm, lecker! Dann mohten et unbedingk Olive sin met Knovi-Stöckelcher – jam jam, dobei rude un jröne Peperoni met jet dren.

- Un dann sohch ich et - un woll et nit jläuve!

Medden en enem Rejal met Nudele, Pasta un andere Schlankmächer stundte esu en janz klein Kattöngcher, op denne ich lese kunnt: Pizza Kit!

Die Kattöngcher wore villeich veer op veer Zentimeter em Kwadrat – alsu nix, wat einem tirek opfeel. Ävver „Pizza Kit“? Dat dät tirek zweidausend Froge opwirfe.

Woför bruch mer Pizza Kit? För de Finster? Nä, dat jläuv ich nit. Do köme de Vüjelcher un däten esu lang dodraan pecke, bes de Schiev erusfalle dät!

Odder bruch mer dat, wann en Pizza kapott jejange ess un villeich Löcher dren wore. Dann künnt mer die met däm Kit widder flecke. Och en blöde Idee!

Ävver woför hann ming Eldere mich op de Schull jescheck? Jo jo dat, “kit” ess Englisch un bedück “Bausatz”! Jo, wann dat esu ess, dann ess jo alles klor. Odder doch nit?

Ich froge mich nämblich, wievill vun dä Kit-Kattöngcher mer bruch, för en öntliche Pizza en der Oven ze krije. Esu op die fünef bes sechs bruch mer bestemmp. Un dann fählt jo noch dat, wat op en Pizza drop kütt, domet et och en richtije Pizza ess.

Alsu, wann ich esu dodrövver nohdenke, dann ess dat nix för mich. Dann jonn ich leever noh’m Italjäner un loße mir en Pizza maache vun einem, dä weiß wie et jeit – och ohne „Kit“.

 „Pizza Kit“ – jangk mer fott!

© Alexander Stock